top of page

SARA APARTMENTS - OBA  📍

پروژه آپارتمان 4 بلوکی + 1 مجزا برای مالک زمین

پروژه پس از اتمام به طور کامل فروخته می شود.

سال: 2006

مکان: OBA

مرکز خرید مترو در نزدیکی

006.jpg

006.jpg

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

SARA APARTMENTS

**تمام آپارتمان ها فروخته شده است**
bottom of page